Indikácie na transplantáciu pečene

5. Primárne nádory pečene

Hepatocelulárny kacinóm (HCC) a cholangiokarcinóm (CCA) sú narastajúcou skupinou indikácií na OLTx. V prípade, ak tumory nie sú resekabilné a spĺňajú kritériá na transplantáciu pečene, dáva tento typ liečby nádej s primeranými výsledkami a možnou úplnou remisiou ochorenia. V prípade extrahepatálneho šírenia základného ochorenia je transplantácia pečene kontraindikovaná

5.1 HEPATOCELULÁRNY KARCINÓM - HCC

Zhubný nádor pečene je piaty najčastejší typ nádorového ochorenia vo svete, treťou najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi  nádorových chorôb. HCC tvorí viac ako 90% primárnych zhubných nádorov pečene a predstavuje globálny problém. Epidemiológia svedčí pre výraznú prevahu výskytu HCC u mužov. Krajiny s najvyššou prevalenciou HCC sú Ázia, Afrika a Melanézia, kde sa vyskytuje okolo 85% prípadov. V prípade neresekabilných nálezov je transplantácia pečene liečbou prvej voľby. V princípe transplantácia pečene zároveň vylieči nádor a často s ním súvisiacu cirhózu pečene, ktorej výskyt nemusí byť pri HCC pravidlom, keďže tento typ tumorov sa môže vyskytovať aj v tzv. necirhotickej pečeni. V súčasnosti sú v rámci indikácie k OLTx pre HCC všeobecne uznané tzv. Milánske kritériá, ktoré odporúčajú transplantáciu pečene u pacientov s jediným ložiskom HCC ≤ 5cm, alebo s maximálne 3 ložiskami, z ktorých je každé  ≤3cm. Podľa týchto kritérií sa perioperačná mortalita, 1 a 5-ročná mortalita odhaduje na úrovni 3%, ≤ 10% a ≤ 30%. Nedávne systematické posúdenie 90 štúdií s celkovým počtom 17 780 pacientov počas 15 rokov potvrdili Milánske kritériá ako nezávislý prognostický faktor výsledku po transplantácii pečene. Podľa európskych ELTR a amerických OPTN registrov bolo celkové 5-ročné prežívanie u pacientov, ktorí spĺňali Milánske kritériá podobné ako prežívanie po transplantácii pre iné indikácie ako HCC. V dôsledku ich úspešnosti boli Milánske kritériá zahrnuté do BCLC (The Barcelona-Clınic Liver Cancer) klasifikačného systému. Najväčšou nevýhodou transplantácie pečene ako liečby HCC je nedostatok darcov. UNOS (The United Network for Organ Sharing)  zaviedol prioritizáciu poradia na zozname čakateľov na transplantáciu na základe MELD skóre. Keďže MELD,  vypočítaný na základe laboratórnych hodnôt prideľoval pacientom s HCC nedostatočný počet bodov, boli týmto pacientom priraďované rôzne skóre priority, a to 24 bodov pre jeden uzol <2 cm a 29 bodov pre jeden uzol 2-5 cm, alebo 3 uzly <3 cm v skorších návrhoch, 0 a 22 bodov pre rovnaké hodnoty v neskorších návrhoch. Dnes však platí, že pacientom s HCC z transplantačných centier, kde je priemerná doba čakania 3-6 mesiacov a sú v Milánskych kritériách neprideľovať žiadne extra body MELD. V súčasnosti sa odporúča vyradiť z čakacích listín tých pacientov s HCC, ktorí počas čakacej doby prekročili Milánske kritériá a odporúča sa u nich ďalší postup podľa BCLC stratifikácie. Rovnako sú z čakacej listiny vyradení pacienti s makrovaskulárnou inváziou alebo extrahepatálnym šírením. V súčasnosti sa veľké centrá zaoberajú aj možnosťou rozšírenia kritérií na LTx nad hodnoty Milánskych kritérií. Rozšírené kritériá tzv. UCSF (University of California, San Francisco) sú využívané hlavne v USA, kde sú k transplantácii indikovaný pacienti s jedným uzlom  ≤ 6,5 cm, alebo 2-3 uzlami ≤ 4,5 cm a celkovým priemerom nádoru ≤8 cm, čo zahŕňa približne 5-10% všetkých registrovaných pacientov. Tento typ kritérií bol z patologického hľadiska konfrontovaní s kritériami “up-to-seven -  do sedem”, čo znamená možnosť transplantovať pacientov s HCC, pri ktorom je súčet priemerov veľkostí ložísk nádorov udávaný v cm maximálne 7 (to znamená, že môže byť transplantovaný pacient s jedným ložiskom do 7 cm, alebo max. 7 ložiskami, ktorých veľkosť neprekročí 1 cm). Vzhľadom na nedostatočnú silu dôkazov sa zatiaľ takto rozšírený typ kritérií pre HCC neodporúča používať.

5.2 CHOLANGIOKARCINÓM - CCA

CCA je vysoko malígny nádor vyrastajúci z epitelu žlčových ciest. 60% týchto nádorov predstavujú tzv. Klatskinove nádory extrahepatálnych žlčových ciest. Primárna sklerotizujúca cholangoitída je vysoko rizikový faktor pre rozvoj CCA. Z dôvodu častej rekurencie a vysokej mortality sa CCA považoval dlho za absolútnu kontraindikáciu pre OLTx. V roku 1995 publikovali Heimbach a Haddock protokol predoperačnej chemoterapie, kedy dosiahli po LTx 1-ročné prežívanie 88% a 5-ročné prežívanie 82%. Aj napriek tomuto úspechu sú dnes transplantácie pečene pre CCA kontroverzné, mnoho pracovísk ich naďalej považuje za kontraindikované.