Odberový program

Hľadanie vhodného orgánu

Pacient, ktorému má byť transplantovaná pečeň, musí byť zaradený na listinu čakatelov Transplantačného centra, v ktorom má byť transplantácia vykonaná (proces a pravidlá zaradenia na čakaciu listinu je popísaný tu). Súčasťou jeho dokumentácie sú medzi inými aj údaje, ktoré okrem detailov o zdravotnom stave špecifikujú aj presné parametre orgánu, ktorý je možné mu transplantovať.

Rozmery tela

Telesné proporcie, určené nielen váhou a výškou pacienta, ale v prípade potreby aj ďalšími meraniami získanými z vyšetrení ultrazvukom alebo počítačovou tomografiou (CT) či magnetickou rezonanciou (MR). Tieto parametre určujú prípadné technické obmedzenia operačného výkonu. Každý prípad je dôkladne posudzovaný chirurgom, ktorý má transplantáciu vykonať. Veľmi zjednodušene povedané: príliš veľkú pečeň nie je bez špeciálnej úpravy možné vložiť do tela malého príjemcu, a veľkému príjemcovi nie je možné dať veľmi malú pečeň.

Krvná skupina

V ideálnom prípade je snaha o zhodu krvnej skupiny darcu a príjemcu pečene. V niektorých prípadoch je však možné aj využiť kompatibilitu krvných skupín v ABO systéme. To znamená, že darca s krvnou skupinou 0 je univerzálnym darcom a príjemca so skupinou AB je univerzálnym príjemcom. Výnimočne je možné aj nerešpektovať kompatibilitu krvných skupín, avšak so zvýšeným rizikom odvrhnutia orgánu telom príjemcu.

Funkčnosť ponúkaného orgánu

Na funkčnosť orgánu určeného k transplantácii má vplyv mnoho faktorov, ktoré treba vziať do úvahy pri jeho pridelení vhodnému príjemcovi. Ide napríklad o aktuálne laboratórne testy odrážajúce aktuálny stav orgánu, vek darcu, jeho pridružené ochorenia a pod. Nie vždy je k dispozícii ideálny orgán od mladého darcu bez pridružených ochorení s bezchybnou funkciou. Môže nastať celé spektrum situácií a kombinácií faktorov, ktoré v krajnej situácii znamenajú, že orgán nie je úplne optimálny, ale stále akceptovateľný (tzv. „marginálny štep“). Vhodnosť konkrétneho orgánu pre daného príjemcu sa posudzuje v každej situácii prísne individuálne.

Urgentnosť výkonu

Do faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri prideľovaní orgánu, patrí aj súrnosť operácie. Závažnosť pacientovho ochorenia je zohľadnená už pri jeho zaradení na čakaciu listinu (pomocou tzv. skórovacích systémov). Za určitých podmienok však môže pacient získať status „urgentného príjemcu“. To znamená, že mu vo veľmi v krátkej dobe (dni) hrozí smrť pre akútne zlyhanie pečene. V takomto prípade dostáva prednosť pri prideľovaní orgánu, ktorý je k dispozícii. V rámci dlhodobo nadštandardných vzťahov s transplantačnými centrami v Českej republike je zavedená bilaterálna spolupráca, na základe ktorej sa väčšinou zohľadňuje prítomnosť urgentného príjemcu v druhom štáte, a v prípade dostupnosti orgánu sa mu prednostne poskytne orgán na záchranu života.

 Autor textu: MUDr. Eva Kušíková

Použité informačné zdroje

E. Kieslichová a kol.: Dárci orgánů, Maxdorf 2015
P. Baláž, J. Janek, M. Adamec a kol.: Odbery orgánov na transplantácie, Karolinum 2011