Nádory pečene

Diagnostika nádorov pečene

Nádory pečene sú heterogénnou skupinou lézií, ktoré majú rozdielny pôvod, dôležitosť ako aj klinickú závažnosť pre pacienta. Varírujú od benígnych lézií, ktoré nevyžadujú žiadnu liečbu až po agresívne zhubné nádory v predominancii hepatocelulárny karcinóm, ktoré výrazne skracujú prežívanie pacienta. V prehľade sa budeme venovať diferenciálnej diagnostike benígnych lézií pečene, klinickej závažnosti najčastejších entít s následným prehľadom zhubných lézií a možnostiam  ich oddiferencovania. Diferenciálna diagnostika týchto lézií je kľúčová pre osud pacientov, preto vyzdvihneme význam multidisciplinárnej spolupráce, či už pri malígnych ale aj benígnych léziach

Diagnostika pečeňovej lézie

Najčastejšie sa diagnostikuje nález na pečeni počas ultrasonografického vyšetrenia, ktoré je realizované z inej príčiny (bolesti brucha, hmotnostný úbytok, zvýšené pečeňové testy alebo akákoľvek iná príčina – napr. uroinfekt). V anamnéze sa zameriavame na možné súvislosti a príčiny vzniku lézií.

1. Príznaky spojené s nádorovým ochorením: váhový úbytok, nechutenstvo, horúčka, ktorá môže byť taktiež prejavom infekcie. 

2. Príznaky spojené s chronickým ochorením pečene: abúzus alkoholu, vírusová hepatitída, transfuziologická anamnéza, tetovanie, užívanie drog, rodinná anamnéza ochorení pečene, fajčenie, príznaky metabolického syndrómu (obezita, diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia).

3. Farmakologická liečba okrem bežnej medikácie

   - používanie orálnej antikoncepcie. 

   - antimetabolity a hormonálna liečba (metotrexát, tamoxifén, androgény...)

 

Zobrazovacie vyšetrenia

Po dôkladnom vyšetrení pacienta sa zameriavame na zobrazovacie vyšetrenia, ideálne s použitím kontrastnej látky (+ výhody, - nevýhody): 

1. Ultrasonografia

    +  rýchle, dostupné

    -  potrebné skúsenosti radiológa

2. Ultrasonografia s použitím kontrastnej látky (CEUS)

    +  rýchle, presné

    -  menej dostupné, potrebné skúsenosti radiológ

3. Počítačová tomografia (CT) 

    +  lacné, relatívne dostupné

    -  ionizujúce žiarenie

4. MRI

    +  výborné oddiferencovanie lézií, bez ionizujceho žiarenia

    -  nevhodné pre pacientov s klaustrofóbiou, relatívne drahšie

5. PET/CT FDG – v rámci dif. dg. len v ojedinelých prípadoch

    +  vychytávanie FDG pri malígnych ochoreniach (HCC, cholangiokarcinóm, metastázy)

    -  nevhodné na diferenciálnu diagnostiku (benígne lézie nevychytávajú FDG), nie je možné oddiferencovať o aký typ malígnej lézie sa jedná (HCC, cholangiokarcinóm, metastázy)

 

V prípade suficientnej anamnézy, správne zvoleného zobrazovacieho a klinického vyšetrenia a doplňujúcich laboratórnych parametrov, býva väčšinou stanovená diagnóza správne. V prípade nejasností je na mieste realizovať diagnostickú punkciu. Hlavne, keď máme pochybnosti či sa nejedná o malígne ochorenie. Bioptizácia je spojená s rizikami, preto je vhodné prekonzultovať nálezy na multidisciplinárnom stretnutí (1). 

autor textu: MUDr. Matej Hrnčár, PhD.