Centrum

Transplantačné centrum v Banskej Bystrici

Transplantačné centrum v Banskej Bystrici

História transplantácií pečene v Banskej Bystrici je úzko spätá s vývojom a etablovaním chirurgických techník pri operáciách pečene v praxi. Banskobystrická chirurgická škola bola vždy lídrom v implementácii nových liečebných postupov. Transplantácie orgánov a obzvlášť pečene však predstavujú komplexný problém a vyžadujú mimoriadne vyspelé chirurgické techniky a liečebné postupy. Tento náročný proces spája poznatky viacerých lekárskych špecializácií. V praxi vyžaduje mimoriadne náročnú medziodborovú koordináciu. Príprava a školenie personálu predstavoval a stále predstavuje časovo náročný proces, ktorý vo väčšine prípadov vyžaduje štúdium a prípravu v zahraničí. Vzhľadom na zložitú situáciu v slovenskom zdravotníctve bolo, ale aj v súčasnej dobe je udržanie programu transplantácie pečene mimoriadne náročný proces. Aj vo svetle týchto skutočností sme sa oproti prvej transplantácii pečene Dr. Thomasom Starzlom oneskorili o 34 rokov.

Lekársky tím Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vykonal prvú transplantáciu pečene na Slovensku 2. mája 1997. Viac ako osemhodinovú operáciu vtedy realizoval tím lekárov pod vedením MUDr. Ľudovíta Lacu, CSc. Transplantovaná pečeň bola organizmom prijatá a začala plniť svoje funkcie.  Pacientka žila 17 dní. Zomrela na ťažkú pľúcnu infekciu. Program sa následne príkazom ministerstva zdravotníctva preniesol do Bratislavy. Transplantácie sa tu sporadicky vykonávali do roku 2005, kedy bol program prerušený. Pacienti zo Slovenska boli transplantovaní v Českej republike v IKEM Praha a v Rakúsku v AKH Viedeň. V júni 2008 sa v spolupráci s IKEM Praha naplno rozbehol program transplantácií pečene v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Predchádzali mu dlhé mesiace príprav medicínskeho personálu a technického vybavenia. Program do dnešného dňa úspešne napreduje hlavne vďaka entuziazmu zúčastneného medicínskeho personálu. V roku 2010 bola v Banskej Bystrici zrealizovaná prvá domino transplantácia pečene medzi Slovenskom a Českou republikou a pravdepodobne vôbec prvá medzištátna na svete. Do konca roku 2023 bolo v transplantačnom centre v Banskej Bystrici realizovaných viac ako 400 transplantácií pečene. Medicínske výsledky sú porovnateľné s inými vyspelými transplantačnými centrami v západnej Európe. Od roku 2015 je priebeh každej transplantácie anonymne zadávaný elektronickou formou do European liver transplant registry – ELTR. Tu sú naše výsledky porovnávané s výsledkami iných centier a pravidelne vyhodnocované.

V súčasnosti sa na programe transplantácií pečene vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zúčastňujú lekári a sestry Oddelenia cievnej chirurgie, Chirurgickej kliniky SZU, Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, Hepato-gastro-enterologického oddelenia, Oddelenia rádiológie, Hematológie a transfúznej služby, Oddelenia centrálnych operačných sál a iných. Jedná sa o multidisciplinárny proces, do ktorého je zapojená celá nemocnica. Transplantácie pečene, obličiek a chirurgia pečene patria medzi nosné programy FNsP F .D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Cieľom je v budúcnosti pokryť celoslovenskú potrebu transplantácií pečene (cca 60 ročne).

Etablovaný transplantačný program pečene v priamom dôsledku pomáha pacientom s ochoreniami pečene. V širšom kontexte, kedy sa na ňom zúčastňuje profesionálne vyškolený personál s najmodernejším technickým vybavením, posúva nemocnicu na kvalitatívne vyššiu úroveň a má benefit pre stovky pacientov aj s inými diagnózami.

Webstránka: transplant.fnspfdr.sk

Autor textu: MUDr. Radoslav Kminiak, PhD