Odborná verejnosť

Pred zaradením na listinu čakateľov

Pred transplantáciou pečene je nevyhnutné realizovať radu odborných vyšetrení, ktoré sú zamerané na psychosociálny status pacienta a jeho komorbidity, anatomické pomery -zvláštnosti cievneho zásobenia pečene ako aj biliárneho traktu u pacienta, vylúčenie alebo prípadné ošetrenie stomatologických a iných potenciálnych zápalových fokusov. Cieľom týchto vyšetrení je bližšie zoznámiť sa s pacientom, jeho schopnosťou spolupracovať a odhaliť všetky anomálie, ktoré by mohli prispieť k zhoršeniu stavu pacienta pri ochorení pečene.  Snahou je vylúčiť akúkoľvek kontraindikáciu k transplantácii pečene, ktorej nepoznanie by viedlo k bezprostrednému ohrozeniu života pacienta v peroperačnom ako aj pooperačnom období, napríklad pľúcna hypertenzia, latentné srdcové zlyhávanie a iné.

Pred zaradením na listinu čakatelov je pacientovi vysvetlený súbor nasledujúcich informácií:

 1. proces realizácie potrebných pred transplantačných vyšetrení, s ktorými musí byť stotožnený a vyjadriť svoj súhlas
 2. indikácie a možné kontraindikácie k transplantácii pečene
 3. riziká a komplikácie samotnej operácie
 4. vývoj peroperačného a včasného pooperačného obdobia
 5. program sledovania pacienta po transplantácii a nevyhnutnosť kontrol v transplantačnom centre

Pacient potvrdzuje podpisom informovaného súhlasu svoj súhlas s transplantáciou pečene. Podrobnosti sú vysvetlené aj najbližším príbuzným.

Tieto informácie sú zahrnuté v brožúre, ktorú pacient dostane, spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky ohľadne transplantácii pečene.

Vyšetrenia zahrnuté v protokole pred transplantačných vyšetrení sú:

 • rozšírené laboratórne vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie, autoprotilátky, krvná skupina, antierytrocytové  a  antileukocytové protilátky, rozšírené sérologické vyšetrenie so zameraním na vírusy, baktérie a parazity, HLA vyšetrenie
 • antropometrické meranie - výška, váha, obvod pása, obvod hrudníka, BMI
 • psychologické a psychiatrické vyšetrenie
 • echokardiografické vyšetrenie, na základe jeho výsledku ergometrické vyšetrenie a prípadné invazívne meranie tlak v a. pulmonalis (vylúčenie pľúcnej hypertenzie tzv. portopulmonálnej hypertenzie)
 • rtg hrudníka, rtg prínosových dutín, snímka chrupu (OPG), CT-AG vyšetrenie pečene 4-fázové, MRCP (magnetická rezonancia na zobrazenie žlčových ciest)
 • gastrofibroskopia, kolonoskopia
 • očné vyšetrenie na vylúčenie Kayser-Fleischerovho prstenca, ORL vyšetrenie (krčné, nosné, ušné), spirometria, infektologické vyšetrenie
 • stomatologické vyšetrenie vrátane detailného popisu chrupu podľa OPG snímku a v prípade prítomnosti fokusov defokizácia (extrakcia zubov)
 • u žien mamografia/ USG prsníkov, gynekologické vyšetrenie s kultivačným vyšetrením
 • u mužov urologické vyšetrenie,  vrátane odberu PSA
 • u pacientov s diabetes mellitus – očné diabetologické vyšetrenie, ergometria, podľa výsledku prípadná koronarografia, USG krčných ciev

U pacientov s alkoholovou chorobou pečene sú nevyhnutné pravidelné kontroly u psychológa, prípadne psychiatra. Účelom nie je len vyšetrenie, ale aj pomoc pri zvládaní trvalej abstinencie a záťažových situácií, akým samotná transplantácia pečene je.

Ako markery abstinencie od alkoholu používame okrem monitorovania dynamiky vývoja  transamináz a gamaglutamyltransferázy počas hospitalizácií a ambulantných kontrol aj ďalšie laboratórne vyšetrenie - karbohydrát-deficientný transferín (CDT) a etylglukuronid v moči (ETG).

V prípade sporného výsledku a/alebo hraničných hodnôt tieto vyšetrenia opakujeme, rovnako ako rozhovor s pacientom a jeho najbližšími príbuznými. Snažíme sa klásť dôraz na to, že v prípade  trvalej abstinencie je u niektorých pacientov reálna možnosť oddialenia potreby samotnej transplantácie pečene, pretože je tu priestor na zlepšenie funkcie pečene, zároveň je súčasťou rozhovoru odporúčanie spolupráce so psychiatrom a návrh protialkoholického liečenia.  

Ak nie je indikované urgentné zaradenie pacienta na listinu čakateľov na transplantáciu pečene pre závažnosť zdravotného stavu, snažíme sa rozložiť tieto vyšetrenia na 3 hospitalizácie, ktorých cieľom je lepšie spoznať pacientov. Časť vyšetrení si pacient realizuje ambulantne v mieste svojho bydliska so striktnými odporúčaniami o postupe.

Všetky výsledky a záznamy o týchto vyšetreniach sú starostlivo zaznamenávané v tzv. transplantačnej zložke. Má ju založený každý pacient, ktorý je budúcim kandidátom na transplantáciu pečene. Jej súčasťou je indikačný list pacienta, ktorú tvoria všetky osobné údaje o pacientovi,  informácie o komorbiditách pacienta, poznámky z indikačného seminára a fotografia pacienta.

Po sumarizácii protokolárnych vyšetrení je pacient predstavený na indikačnom multidisciplinárnom seminári transplantačnému tímu – chirurg, anestéziológ, rádiológ, hepatológ, hematológ. V prípade, že sa nenájde kontraindikácia v realizovaných vyšetreniach, pacient je definitívne zaradený na listinu čakateľov na transplantáciu pečene. Súhlas so zaradením pacienta na listinu čakateľov na transplantáciu pečene potvrdzuje chirurg, anesteziológ a hepatológ písomne svojím podpisom. V daný deň, keď je vyjadrený súhlas všetkých potrebných odborností je pacient definitívne zaradený na čakaciu listinu a nahlásený do centrálneho registra Národnej transplantačnej organizácie - NTO.  

Autor textu: MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, MUDr. Jana Badinková