Indikácie na transplantáciu pečene

2. Chronická hepatitída C

Cirhóza pečene na podklade vírusovej hepatitídy C (HCV) patrí medzi časté indikácie na transplantáciu pečene v USA. Slovensko je krajina s nízkou prevalenciou chronickej HCV infekcie, no napriek tomu tvorí percento odtransplantových pacientov okolo 8%. Pred rokom 2014 bez možnosti kuratívnej predtransplantačnej liečby hepatitídy dochádzalo k bezprostrednej reinfekcii grafu po OLTx. Po opätovnom vzplanutí HCV infekcie dochádzalo pod imunosupresívnou liečbou k pomerne rýchlemu rozvoju hepatálnej dysfunkcie, čo viedlo k výrazne zhoršenému prežívaniu v porovnaní s inými indikáciami. Dokonca u časti pacientov mohlo dôjsť k rozvoju tzv. cholestatickej fibrotizujúcej hepatitídy C, ktorá viedla k prudkému rozvoju hepatálnej dysfunkcie so zlyhaním infikovaného graftu. V prípade zlyhania graftu prichádzala do úvahy retransplantácia, indikácie na ňu však boli nejednotné. Ak došlo k zlyhaniu graftu po Tx veľmi rýchlo (napr. cholestatická fibrotizujúca C hepatitída), niektoré centrá dokonca retransplantáciu kontraindikovali  pre jej zlé výsledky. Dlhoročným cieľom bola snaha zmierniť prejavy HCV infekcie a zabrániť rozvoju reinfekcie graftu po LTx, transplantovať pacientov s HCV infekciou, u ktorých sa podarilo dosiahnuť trvalú virologickú odpoveď (SVR). V súčasnosti liečba HCV infekcie dosahuje svoj vrchol s rozvojom tzv. bezinterferónových liečebných režimov (IFN FREE), kde je možné dosiahnuť SVR v takmer 100% aj pri pokročilom  ochorení, čo donedávna bolo len snom. Tento typ liečby je možné využiť aj u pacientov s rekurenciou ochorenia po transplantácii pečene, u ktorých ešte v čase OLTx uvedené možnosti neboli. Na Slovensku je tento liečby pre pacientov dostupný od konca roku 2015. Celkovo tento typ liečby zásadne zmenil predtransplantačný, ako aj potransplantačný  menežment pacientov s HCV infekciou.