Indikácie na transplantáciu pečene

7. Akútne - fulminantné zlyhanie pečene

Z celkového počtu transplantácií pečene predstavuje akútne hepatálne zlyhanie pečene asi 8% všetkých indikácií. Hovoríme o tzv. fulminantnom hepatánom zlyhaní pečene - FHF (Fulminant Hepatic Failure). Prognóza FHF je ťažko predvídateľná. Analýza viacerých etiologických skupín pacientov s FHF odhalila prežívanie pacientov od 10% do 90%. Prežívanie je lepšie v skupine otráv paracetamolom (Paralen), v gravidite alebo pri hepatitíde A. Horšie je to v skupine tzv. séronegatívnych hepatitíd, otráv liekmi a FHF pri Wilsonovej chorobe. Prognózu spontánneho vyliečenia majú lepšiu mladší pacienti a paradoxne tí, u ktorých je rýchlejší - perakútny nástup FHF. Najdôležitejšou fázou v rozhodovacom procese je vyselektovať tých pacientov, ktorí sú k LTx indikovaní a budú z nej profitovať. Pre potrebu indikácie pacientov FHF k LTx boli zavedené prognostické modely. King’s College Criteria (KCC) boli popísané už v roku 1989 za účelom odlíšenia FHF pri otrave paracetamolom a iných etiológií. Druhým prognostickým modelom sú francúzske Clichy kritériá, ktoré boli primárne vypracované na odhad vývoja FHF pri hepatitíde B. Stanovenie indikácie a načasovanie transplantácie pečene pri FHF je komplexné a patrí do rúk skúseného hepatologického tímu. V SR je najčastejšou príčinou FHF otrava muchotrávkou zelenou (Amanita faloides) alebo hepatitída B. Podľa európskeho transplantačného registra ELTR je 1-ročné prežívanie po LTx pre FHF 79%.