Lekári

MUDr. Jozef Valky, PhD, CETC.

MUDr. Jozef Valky, PhD, CETC.

Pracovné zaradenie:

  • prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ( II KAIM SZU), Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
  • člen transplantačného tímu pre transplantácie pečene
  • 1990 – doteraz  II KAIM SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Vzdelanie:

  • od  2015  -  Zdravotnícky manažment a financovanie: SZU  Bratislava 
  • od  2011  -  PhD.:  VŠ sv. Alžbety Bratislava
  • od  2001  -  CETC:  (Certify European Transplant Coordinator )
  • od  1997  -  II.  atestácia  z  odboru: Anestéziológia a resuscitácia
  • od  1993  -  I.  atestácia  z  odboru: Anestéziológia a resuscitácia
  • od  1984  - 1990  MUDr. ( Lekárska fakulta UK,  Martin )
  • 1980 - 1984 - Gymnázium Wolkerova, Žilina

Odborné kurzy a stáže:

- Od mája 1999 do septembra 1999 Dpt. of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala 

  University Hospital, Švédsko

- Marec 1997 Dpt. of Liver Transplantation and Intensive Care, Virchow-Klinikum, Berlín,

  Nemecko

- Máj 1995 Kardiovaskulárna a transplantačná anestézia a intenzívna starostlivosť, IKEM,

  Praha, Česká republika

- November 1994 Transplant Procurement Management, Barcelona, Španielsko

- Od januára do februára 1994 Dpt. of  Anaesthesiology and Intensive Care, Karolinska

  Institute, Huddinge Hospital, Štokholm, Švédsko

- November 1993 Transplantačné centrum, IKEM, Praha, Česká republika

- Od septembra 1990 doteraz –II KAIM SZU (II Klinika Anestéziológie a Intenzívnej

  Medicíny SZU) FNsP F.D.Roosevelta, Nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica,

  Slovenská republika

 

 Od septembra 1990 lekár  na Odd. Anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.R.

 Od februára 2002 primár  Odd. Anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.R.

 Od februára 2008 krajský odborník pre anestéziológiu a intenzívnu  medicínu v banskobystrickom  VÚC

Od apríla 2016 prednosta II KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta

 

 Členstvo v odborných spoločnostiach:

 Člen predsedníctva Slovenskej spoločnosti anestézioloógie a intenzívnej medicíny

 Člen predsedníctva Slovenskej transplantačnej spoločnosti

 Krajský odborník pre AIM

 Stály člen Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky pri MZ SR

 Člen Slovenskej lekárskej komory

 Člen ETCO (European Transplant Coordinator Organization)

 Certify European Transplant Coosrdinator (CETC- 2001)