Lekári

MUDr. Jana Mačičáková

MUDr. Jana Mačičáková

1991 ukonč. štúdia na Gymnáziu Tr. SNP 54 v Banskej Bystrici

1997 absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo

 od r. 1997  lekár anesteziológ vo FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 2001 atestácia 1. stupňa z anesteziológie a intenzívnej medicíny

 od r. 2009  transplantačný koordinátor vo  FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 2009 euroatestácia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína